Právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc

Súťažné právo sa dotýka života každého podnikateľského subjektu. Aby sme mohli poskytovať komplexnú právnu pomoc, táto oblasť tvorí integrálnu časť našich služieb:

  • právne poradenstvo pri nekalosúťažnom konaní podnikateľa
  • posudzovanie možných dopadov súťažného práva na konanie podnikateľa
  • právne poradenstvo v oblasti regulácie sieťových odvetví
  • zastupovanie v konaní pred Protimonopolným úradom
  • vyhodnocovanie negatívnych aspektov zneužívania dominantného postavenia na trhu
  • právne poradenstvo v procese poskytovania štátnej pomoci a posudzovanie dopadov slovenského právneho poriadku ako aj európskej legislatívy