Peter Čavojský

Peter ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde mu bol v roku 2001 udelený titul Mgr. a v 2003 titul JUDr. Po úspešnom zložení dizertačnej skúšky a obhájení práce mu bola v roku 2010 udelená aj vedecko-akademická hodnosť PhD.

Hovorí slovensky, anglicky a francúzsky.

Po ukončení štúdia pracoval počas krátkeho obdobia ako podnikový právnik a od roku 2002 na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako právnik. V roku 2004 nastúpil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Krivak & Co., Associated Lawyers, kde pôsobil až do roku 2006, kedy bol zapísaný ako advokát a začal pôsobiť samostatne v advokátskej kancelárii JUDr. Peter Čavojský. V advokátskej kancelárii CLS Čavojský & Partners, s.r.o. pôsobí Peter od jej založenia v roku 2007 na pozícii Managing partner.

Peter počas svojej praxe nadobudol rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti zmluvného práva, finančného, súťažného a mediálneho práva, M&A a verejného obstarávania pri poskytovaní právnych služieb pre slovenskú ako aj zahraničnú klientelu.

Úspešne absolvoval viaceré kurzy a semináre v Slovenskej republike i v zahraničí za účelom prehĺbenia a kombinácie znalosti lokálneho prostredia s medzinárodným prístupom (napr. Summer Course on EC Competition Law a Developments in European Business and Company Law/Academy of European Law (ERA), American Law and Dispute Resolution/The John Marshall Law School). Je členom Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností. Taktiež je zapísaný v zozname rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Asociácii stavebných, konzultačných a obchodných spoločností v SR a v zozname správcov konkurznej podstaty vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Peter pravidelne prispieva do viacerých odborných časopisov a je spoluautorom publikácií Akciová spoločnosť, jej organizačné a finančné riadenie a Podnikanie v Európskej únii. Taktiež je spoluautorom Komentára k Obchodnému zákonníku vydanom v roku 2012. Externe vyučuje na Paneurópskej vysokej škole, kde vedie semináre z európskeho práva obchodných spoločností. Zúčastňuje sa tiež rôznych konferencií a seminárov, často aj ako lektor, venuje sa najmä oblasti práva obchodných spoločností.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361