Kristína Maschkanová

Kristína ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde jej bol v roku 2011 udelený titul Mgr. a po obhájení práce jej bola v roku 2015 udelená aj vedecko-akademická hodnosť PhD.

Hovorí slovensky, anglicky a chorvátsky.

Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako právna asistentka a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave.

Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bola zapísaná do zoznamu advokátov a v našej advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2015 ako asociovaný advokát.

Momentálne sa zameriava najmä na korporátne právo, právo duševného vlastníctva, finančné právo a procesné zastupovanie.


Kontakt

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.


Zochova 6-8
811 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 55 643 365
Fax: +421 2 55 643 361